کد مطلب : 21194 تاریخ مطلب : 1396/07/12
pic

اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي

اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي ( موضوع تبصره يک ماده 21 ق.ن.ص)

لينک دالود :

Asasname etehadiehaye senfi.docx

نیمتا روزنامه های صبح کشور